Tilmelding

Tilmeldingen gælder til sæson 2017-2018. Prøvetime er mulig på udvalgte fag. Kontakt venligst musikskolens kontor for at høre nærmere.
BEMÆRK VENLIGST, AT BRUGERNAVN ER DE FØRSTE 6 CIFRE I ELEVENS CPR NUMMER, OG AT KODEORDET ER DE 4 SIDSTE CIFRE I ELEVENS CPR NUMMER.
Elever der går på skolen i forvejen og ventelisteelever
Elever der ikke går på skolen endnu.


Tilmeldingsbetingelser.

Nye elever samt elever, der starter på et nyt fag har 3 måneders prøvetid, hvor man betalingsmæssigt er bundet af sin tilmelding. Ønsker eleven ikke at fortsætte efter de 3 måneders prøvetid, sendes en skriftlig udmeldelse til musikskolens kontor senest 14 dage før prøvetidens udløb. Eksempel: Hvis første mødegang er mandag 21. august, slutter prøvetiden 21. november. Og man skal udmelde sig senest 7. november, for at vi kan nå at udmelde eleven og afmelde kontingentet for december og resten af sæsonen.

For alle andre end nye elever og første års elever er tilmeldingen betalingsmæssigt bindende for hele sæsonen, med mindre der er tale om flytning fra kommunen, sygdom eller andre særlige forhold.

Udmeldelse
Udmeldelse i løbet af sæsonen grundet flytning eller særlige omstændigheder kan kun ske efter aftale med musikskolens kontor, og ved skriftlig meddelelse herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned.

Projekter
I løbet af sæsonen kan der være små og store projekter, fleksundervisning osv. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant. Et eksempel kunne være 2 guitarelever og 2 tværfløjteelever, som har tid lige efter hinanden i begge fag. Lærerne aftaler fx., at der op til en koncert er fleksundervisning. De 4 elever kommer så i 50 minutter og spiller sammen med begge undervisere.

Betaling
Al kontingent opkræves i månedlige gennemsnitsrater, selvom der ikke altid er det samme antal undervisningsgange i hver måned.
Sang – og instrumentalundervisningen samt sammenspil/kor uden solofag har i 11 månedlige betalingsrater – juli er betalingsfri. Førskolen for 2-5 årige børn har 8 månedlige betalingsrater – fra sept. til april. Grundskolen for 6-9 årige har 10 månedlige betalingsrater fra sept. til juni. Instrumentlejen har to betalingsrater: Oktober og februar. Alle elever betaler et administrationsgebyr/copy-dan afgift på 100,- kr. pr. sæson. Beløbet opkræves i forbindelse med den første kontingentopkrævning.
Nyborg Kommunes opkrævningskontor udsender hver måned kontingentopkrævninger for musikskolen. Opkrævningerne kan sendes til betalerens e-boks, til den digitale postkasse, som elektronisk indbetalingskort i netbank, eller som girokort til de borgere, som er fritaget for digital post. Musikskolen anbefaler, at man tilmelder betalingen til betalingsservice.
Kontingentet for hele sæsonen opkræves i lige store gennemsnitsrater, uanset at der ikke er lige mange undervisningsgange i hver måned.

Søskende rabat
Der er søskende rabat på 25 % for den billigste undervisning. Det skal være samme betaler, for at rabatten udløses.

Administrativ udmeldelse
I tilfælde af manglende indbetaling af musikskolekontingent i 3 måneder vil musikskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven. Undervisningen kan først genoptages, når restancen er betalt, eller der er indgået aftale med Nyborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.

Elever over 25 år
Musikskolen optager gerne elever over 25 år i det omfang vi har plads til. Men musikskolens takster gælder for elever fra 0 til 25 år. Elever over 25 år får valget mellem at komme til soloundervisning hver anden uge eller betale dobbelt takst. Kontakt venligst musikskolens kontor for at aftale nærmere.

Forsikring
I lighed med folkeskolen har musikskolen IKKE tegnet børneulykkesforsikringer. Det er forældrenes eget ansvar at tegne disse forsikringer. Læs venligst mere via linket til Nyborg Kommunes hjemmeside.

http://www.nyborg.dk/Borger/SkoleUddannelse/Forsikring

Vikar, efterlæsning eller aflysning
Ved lærerfravær søges undervisningen gennemført af en vikar, alternativt kan der forekomme efterlæsning.
Aflysning af undervisningen som følge af koncerter, projektuger, vejrlig o.l. medfører ikke reduktion i kontingentbetalingen.
De første 3 gange der aflyses ud over ovenstående gives ingen reduktion i kontingentbetalingen.
Ved øvrig aflysning af undervisningen, hvor der ikke kan tilbydes efterlæsning, vil der ske en reduktion i kontingentbetalingen svarende til den 4. og evt. efterfølgende aflysninger.

Besked til eleverne om aflysning af undervisningen vil blive givet pr. sms (og mail, hvis det ønskes). Sms sendes til alle de mobil numre som opgives ved tilmeldingen. Har eleven eller forældrene ingen mobil, som kan benyttes, bedes dette oplyst ved tilmeldingen. Det er jeres ansvar at rette til nyt mobilnummer og mail adr. direkte i Speedadmin. Log in med elevens cpr. nr. først de første 6 cifre og nedenunder de sidste 4.

Afbud fra eleven
Ved elevfravær bedes elev eller forældre melde afbud direkte til læreren pr. sms. Lærernes mobilnumre ses i Speedadmin. Erstatning for tabt undervisning ydes ikke.

Indstilling af undervisningen
Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det kan fx skyldes svigtende fremmøde eller manglende øvning. Det gælder også i tilfælde af mobning, hvor musikskolen har nultolerance. Læs mere om mobning under “Om Musikskolen” og afsnittet om værdier på hjemmesiden www.nyborgmusikskole.dk.

Brug af billeder
Musikskolen forbeholder sig ret til at tage billeder og video af eleverne i musikalske sammenhænge. Dette til brug for musikskolens hjemmeside, musikskolens facebookgruppe og musikskolens PR materiale.
Der tages almindelig etisk hensyn.

Sammenspil og andre fællesfag

Det forventes at alle elever deltager i sammenspil og fælles fag. Læreren hjælper med at tilmelde til dette, når eleven starter. Selv for nye elever er der tilbud. Fx Ind i Musikken eller børnekor. Alle disse sammenspilshold og andre fælles fag er gratis. Se meget mere om musikskolens aktiviteter på www.nyborgmusikskole.dk