TILMELDING HER

Tilmeldingen gælder for sæson 2019-2020. Der er stadig ledige pladser på enkelte solofag. Kontakt musikskolens kontor for at høre nærmere. Der er ingen venteliste til før – og grundskolen samt kor, og Teatergruppen Fidus’ Drama og Teatersjov.

Link til tilmeldingen for NYE elever https://nyb.speedadmin.dk/tilmelding#

Link til tilmeldingen for EKSISTERENDE elever https://nyb.speedadmin.dk/

Man logger ind i speedadmin med elevens cpr nummer. Brugernavn er de første seks cifre, og kodeordet er de fire sidste cifre. Kodeordet kan ændres, når man er logget ind.

Tilmeldingsbetingelser i Nyborg Musikskole sæson 2019-2020.

Alle elever er omfattet af en bindingsperiode på 3 måneder gældende fra den 1. i førstkommende måned fra den dato, hvor den skriftlige udmeldelse er sendt til musikskolen@nyborg.dk . Eksempel: Hvis en elev udmeldes 12. september, er udmeldelsen gældende pr. 1. oktober. Betalingen kan dermed afmeldes efter 3 måneder, altså pr. 1. januar.
Betaling
Al kontingent opkræves i månedlige gennemsnitsrater, selvom der ikke altid er det samme antal undervisningsgange i hver måned.
Sang – og instrumentalundervisningen samt sammenspil/kor uden solofag har i 11 månedlige betalingsrater – juli er betalingsfri. Førskolen for 2-5 årige børn har 8 månedlige betalingsrater – fra sept. til april. Grundskolen for 6-9 årige har 10 månedlige betalingsrater fra sept. til juni. Instrumentlejen har to betalingsrater: Oktober og februar. Alle elever betaler et administrationsgebyr/copy-dan afgift på 100,- kr. pr. sæson. Beløbet opkræves i forbindelse med den første kontingentopkrævning.
Nyborg Kommunes opkrævningskontor udsender hver måned kontingentopkrævninger for musikskolen. Opkrævningerne kan sendes til betalerens e-boks, til den digitale postkasse, som elektronisk indbetalingskort i netbank, eller som girokort til de borgere, som er fritaget for digital post. Musikskolen anbefaler, at man tilmelder betalingen til betalingsservice.
Kontingentet for hele sæsonen opkræves i lige store gennemsnitsrater, uanset at der ikke er lige mange undervisningsgange i hver måned.
Søskende rabat
Der er søskende rabat på 25 % for den billigste undervisning. Det skal være samme betaler, for at rabatten udløses.
Udmeldelse
Udmeldelse i løbet af sæsonen grundet flytning eller særlige omstændigheder kan kun ske efter aftale med musikskolens kontor, og ved skriftlig meddelelse herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned.
Administrativ udmeldelse
I tilfælde af manglende indbetaling af musikskolekontingent i 3 måneder vil musikskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven. Undervisningen kan først genoptages, når restancen er betalt, eller der er indgået aftale med Nyborg Kommunes opkrævningsafdeling om en afdragsordning.
Sammenspil og andre fællesfag
Det forventes, at alle elever deltager i sammenspil og fællesfag. Læreren hjælper med at tilmelde til dette, når eleven starter. Selv for nye elever er der tilbud om sammenspil eller kor. Alle disse sammenspilshold og andre fælles-fag er gratis, når eleven går til et solo-fag med betaling. Se meget mere om musikskolens aktiviteter på www.nyborgmusikskole.dk
Elever over 25 år
Musikskolen optager nu elever fra 26 år og op efter. Taksten er forhøjet, fordi der ikke modtages refusion for lærerlønnen fra Statens Kunstråd for undervisningen af elever over 25 år.
Pris-eksempel: Soloundervisning i 25 minutter om ugen. 424,00 kr. pr. måned for elever til og med 25 år. 506,00 kr. pr. måned for elever fra 26 år. Se taksterne på www.nyborgmusikskole.dk under PRISER, TID OG STED.
Er eleven fyldt 26 år ved sæsonstart 19/8 2019, så betales der voksen-takst for undervisningen i sæson 2019-2020. Elever, der fylder 26 år i løbet af sæsonen, betaler normal-takst i sæson 2019-2020.
Forsikring
I lighed med folkeskolen har musikskolen IKKE tegnet børneulykkesforsikringer. Det er forældrenes eget ansvar at tegne disse forsikringer. Læs venligst mere via linket til Nyborg Kommunes hjemmeside.
http://www.nyborg.dk/Borger/SkoleUddannelse/Forsikring
Projekter
I løbet af sæsonen kan der være små og store projekter, ændring af undervisningen m.m. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant.
Vikar, efterlæsning eller aflysning
Ved lærerfravær søges undervisningen gennemført af en vikar, alternativt kan der forekomme efterlæsning.
Aflysning af undervisningen som følge af koncerter, projektuger og vejrlig medfører ikke reduktion i kontingentbetalingen. Ved vejrlig forstås situationer, hvor myndighederne fraråder udkørsel.
Aflysning af andre årsager kan ske op til tre gange uden reduktion af kontingentet. Sker der aflysninger ud over de tre gange, reduceres kontingentet svarende til den eller de aflyste lektion(er).
Besked til eleverne om aflysning af undervisningen vil blive givet pr. sms og mail. Sms sendes til alle de mobil numre som opgives ved tilmeldingen. Har eleven eller forældrene ingen mobil, som kan benyttes, bedes dette oplyst ved tilmeldingen. Husk at rette i speedadmin, hvis der er ændringer i tlf. nummer eller mailadresse. www.speedadmin.dk Brugernavn er elevens 6 første cifre i cpr nummeret og kodeordet er de 4 sidste cifre. Kodeordet kan ændres efter log in.
Afbud fra eleven
Ved elevfravær bedes elev eller forældre melde afbud direkte til læreren pr. sms. Lærernes mobilnumre ses i Speedadmin. Erstatning for tabt undervisning ydes ikke.
Indstilling af undervisningen
Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det kan fx skyldes svigtende fremmøde eller manglende øvning. Det gælder også i tilfælde af mobning, hvor musikskolen har nultolerance. Læs mere om mobning under “Om Musikskolen” og afsnittet om værdier på hjemmesiden www.nyborgmusikskole.dk.
Brug af billeder
Musikskolen forbeholder sig ret til at tage billeder og video af eleverne i musikalske sammenhænge. Dette til brug for musikskolens hjemmeside, musikskolens facebookgruppe og musikskolens PR materiale.
Der tages almindelig etisk hensyn.