Musikskolens tilmeldingsbetingelser

Regler for Nyborg kommunale Musikskole:
Dette er de gældende regler, samt ind- og udmeldelsesbetingelser, der gennemlæses og accepteres ved tilmelding.

Indmeldelse
Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen med undtagelse af 1. årselever, samt elever som i denne sæson starter på et nyt instrument eller hos en ny lærer. Disse elever har en prøvetid på 3 måneder fra startdatoen, hvor man betalingsmæssigt er bundet af sin tilmelding. Ønsker eleven herefter ikke at fortsætte, sendes en skriftlig udmeldelse til musikskolens kontor senest 14 dage før prøvetidens udløb.

I løbet af sæsonen kan der være små og store projekter, fleksundervisning osv. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant. Et eksempel kunne være 2 guitarelever og 2 tværfløjteelever, som har tid lige efter hinanden i begge fag. Lærerne aftaler fx., at der op til en koncert er fleksundervisning. De 4 elever kommer så i 50 minutter og spiller sammen med begge undervisere.

Betaling
Nyborg Kommunes opkrævningskontor udsender hver måned kontingentopkrævninger for musikskolen. Opkrævningerne kan sendes til betalerens e-boks, til den digitale postkasse, som elektronisk indbetalingskort i netbank, eller som girokort til de borgere, som er fritaget for digital post. Musikskolen anbefaler, at man tilmelder betalingen til betalingsservice.
Søskende rabat

Der er søskende rabat på 25 % for den billigste undervisning. Husk at det skal være samme betaler, ellers udløses rabatten ikke.

Elever over 25 år

Musikskolen optager gerne elever over 25 år i det omfang vi har plads til. Men musikskolens takster gælder for elever fra 0 til 25 år. Elever over 25 år får valget mellem at komme til soloundervisning hver anden uge eller betale dobbelt takst. Kontakt venligst musikskolens kontor for at aftale nærmere.

Forsikring

I lighed med folkeskolen har musikskolen IKKE tegnet børneulykkesforsikringer. Det er forældrenes eget ansvar at tegne disse forsikringer. Læs venligst mere via linket til Nyborg Kommunes hjemmeside.

http://www.nyborg.dk/Borger/SkoleUddannelse/Forsikring

Vikar, efterlæsning eller aflysning
Ved lærerfravær søges undervisningen gennemført af en vikar, alternativt kan der forekomme efterlæsning.

Aflysning af undervisningen som følge af koncerter, pædagogisk dag, sikkerhedskurser, tillidsmandskurser, projektuger, møde som følge af valgte tillidsposter, vejrlig o.l. medfører ikke reduktion i kontingentbetalingen.

De første 3 gange der aflyses ud over ovenstående gives ingen reduktion i kontingentbetalingen.

Ved øvrig aflysning af undervisningen, hvor der ikke kan tilbydes efterlæsning, vil der ske en reduktion i kontingentbetalingen svarende til den 4. og evt. efterfølgende aflysninger. Reduktionen vil altid ske ved sidste kontingentbetaling for sæsonen og med 1/36 del af årskontingentet pr. aflyst gang.

Besked til eleverne om aflysning af undervisningen vil blive givet pr. sms (og mail, hvis det ønskes). Sms sendes til alle de mobil numre som opgives ved tilmeldingen. Har eleven eller forældrene ingen mobil, som kan benyttes, bedes dette oplyst ved tilmeldingen. Det er jeres ansvar at rette til nyt mobilnummer og mail adr. direkte i Speedadmin. Log in med elevens cpr. nr. først de første 6 cifre og nedenunder de sidste 4.

Afbud fra eleven
Ved elevfravær bedes elev eller forældre melde afbud direkte til læreren pr. sms. Lærernes mobilnumre ses i Speedadmin. Erstatning for tabt undervisning ydes ikke.

Udmeldelse
Udmeldelse grundet flytning eller særlige omstændigheder kan kun ske efter aftale med musikskolens leder, og ved skriftlig meddelelse herom senest den 1. i en måned. Man er derved udmeldt pr. 1. i næste måned.

Indstilling af undervisningen
Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det gælder også i tilfælde af mobning, hvor musikskolen har nultolerance. Læs mere om mobning under “Om Musikskolen” og afsnittet om værdier på hjemmesiden www.nyborgmusikskole.dk. I tilfælde af manglende indbetaling af musikskolekontingent i 3 måneder vil musikskolen foretage en administrativ udmeldelse af eleven.
Brug af billeder
Musikskolen forbeholder sig ret til at tage billeder og video af eleverne i musikalske sammenhænge. Dette til brug for musikskolens hjemmeside, musikskolens facebookgruppe og musikskolens PR materiale.
Der tages almindelig etisk hensyn.

Sammenspil og andre fællesfag

Det forventes at alle elever deltager i sammenspil og fælles fag. Læreren hjælper med at tilmelde til dette, når eleven starter. Selv for nye elever er der tilbud. Fx Ind i Musikken eller børnekor. Alle disse sammenspilshold og andre fælles fag er gratis.